Kućni red u Džamijama

Datum, 05. ševval 1428.h.g.
16. oktobar 2007. godine
Polazeći od odredbe Kur’ana časnog u kome stoji: „Za one koji uzimaju džamiju kao mjesto gdje se pravi šteta, širi nevjera i potiče razdor među vjernicima i na taj način sokole oni koji se protive Allahu i Njegovom Poslaniku, zaklinjući se: „Mi želimo samo dobro“, Bog je svjedok da su oni lašci. (9:107);
i hadisa Allahovog Poslanika, neka je na njega salavat i selam, u kome je rekao:
„Neke stvari se ne smiju činiti u džamiji, a to su: Ne smije se kroz džamiju praviti put, ne smije se u džamiji mahati oružjem, ne smije se u džamiji izvršavati krivična kazna, ne smije se u džamiji svetiti i ne smije se od džamije praviti pijaca“,
a u skladu sa odredbama člana 4. i člana 8. Ustava Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i člana 11. Zakona o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, Rijaset je donio slijedeću ODLUKU
o džamijskom – kućnom redu:
Član 1.
Ovom odlukom se propisuju pravila ponašanja u džamijama, mesdžidima i drugim vjerskim objektima, kao i način njihovog korištenja.
Odredbe ove odluke se odnose i na ponašanje u haremima vjerskih objekata i pratećim prostorima džamija i drugih vjerskih objekata.
Član 2.
Džamije i mesdžidi su sigurno i slobodno mjesto za ibadet svakom muslimanu i muslimanki koji poštuju u njima propisani red.
Član 3.
Imam džamije je domaćin džamije i niko bez njegovog znanja i znanja odbora džemata nema pravo u dotičnoj džamiji predvoditi džemat u namazu, držati džumansku hutbu ili kakva druga predavanja, imamiti dženazu namaz, držati mektebsku nastavu ili obavljati i predvoditi u džamiji bilo šta drugo što predstavlja striktnu nadležnost imama džamije.

Član 4.
U tumačenju i izvršavanju ibadetskih islamskih dužnosti u džamijama, mesdžidima i drugim vjerskim objektima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini primjenjuje se hanefijski mezheb.
Član 5.
Mutevelija – predsjednik džematskog odbora džamije je zadužen za održavanje džamije i niko nema pravo ništa raditi na džamiji bez njegovog znanja i dozvole.
Član 6.
Džamije i mesdžide otključava zaduženo lice u vrijeme koje mu odredi džematski odbor, radi obavljanja namaza i drugih organiziranih aktivnosti i zaključava nakon obavljenog namaza, odnosno završenog ibadeta ili drugih organiziranih aktivnosti, koje predvodi imam ili lice koje ovlasti imam.
Tamo gdje okolnosti dopuštaju, posebno u gradskim džamijama, potrebno je obezbijediti uvjete prolaznicima za klanjanja namaza ostavljajući pristup sofama ili drugim prostorima.
Član 7.
U džamijama i vjerskim objektima mora se strogo voditi računa o čistoći i redu.
Nije dopušteno u džamiji spavati, objedovati, pušiti, organizirati bilo kakav vid sportske rekreacije ili činiti druge stvari koje su suprotne islamskoj tradiciji Bošnjaka.
Svi oglasi moraju biti objavljeni isključivo na oglasnoj tabli.
Zabranjeno je na džamijskim oglasnim tablama oglašavanje bilo kakvih aktivnosti mimo službenih aktivnosti IZ.
Zabranjeno je upotrebljavati džamijski razglas osim za oglašavanje namaskog vakta, učenja salavata i salle. Džamijski razglas treba koristiti na način da se upotrebljava umjerena jačina zvuka.
Član 8.
Zabranjeno je unositi, držati, dijeliti, reklamirati ili prodavati bilo kakvu literaturu i propagandni materijal mimo zvaničnih izdanja Islamske zajednice ili onih koje odobri Rijaset Islamske zajednice.
Član 9.
Zabranjeno je postavljanje prodajnih štandova i bilo kakvo trgovanje u džamijama i haremima, osim u organizaciji Islamske zajednice.
Član 10.
Za vrijeme vršenja vjerskih dužnosti ili druge organizirane aktivnosti nije dopuštena upotreba mobitela i drugog tehničkog sredstva kojim se može ometati vršenje tog vjerskog obreda ili aktivnosti.
Zabranjen je i svaki drugi oblik ponašanja kojim se ometa izvršavanje vjerskih dužnosti.
Član 11.
Muslimani i muslimanke koji dolaze u džamiju radi obavljanja namaza ili drugog vjerskog obreda moraju biti odjeveni u skladu sa islamskim propisima.
Prilikom turističkih i drugih obilazaka džamija i mesdžida ulazak u džamiju nije dopušten muškarcima sa šorcevima i ženama bez mahrame i ogrtača.
U džamijama, haremima i drugim vjerskim objektima zabranjeno je prosjačenje.
Član 12.
Ova odluka je obavezujuća za sve koji u džamije, mesdžide i druge vjerske objekte dolaze u bilo kojem svojstvu.
Član 13.
Medžlisi Islamske zajednice su dužni da ovu odluku istaknu na prigodnom mjestu u svim džamijama i mesdžidima na svom području
Član 14.
Za provođenje ove odluke zadužuju se imami i metevelije – predsjednici džematskih odbora džamija i mesdžida.
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić