Koliko smo, zbilja, braća?

Okrećući se samo onome što vidi i što mu trenutačnu korist donosi, a zatvarajući oči spram viših i trajnih vrijednosti te nastojeći zadovoljiti samo s

Read More

Slovo o VAKUFIMA

Vakuf je islamska zadužbina nastala kao rezultat čovječijeg odziva na Allahov, dž.š., poziv da se čini dobročinstvo i da jedni drugima pomažemo u dobr

Read More

Vjera sklada i ravnoteže

„A nebo je digao i postavio je terazije, da ne prelazite granice u mjerenju.“ (Er-Rahman:7, 8) „I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš onaj s

Read More

Šta je nama kurban danas?

Za istinsko shvatanje uloge kurbana i same suštine ovog obreda neophodno je da shvatimo bitnu povezanost dijela i nijjeta. U jednom rivajetu se pre

Read More

Lejletu-l-berat

Mubarek noć Lejletu-l-berat, po Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu nastupa u akšam, u subotu, 27. marta, i vjes

Read More